loading-img
Lista uchwał
Numer Opis Status Data Dodał l.plików akcje
Numer Opis Status Data Dodał l.plików akcje
8.4.

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 100/3)

podjęta 2019-03-26 12:24:43 Hinc Andrzej 0
8.3.

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 251/1)

podjęta 2019-03-26 12:24:05 Hinc Andrzej 0
8.2.

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kiszewa w 2019 roku”

podjęta 2019-03-26 12:23:21 Hinc Andrzej 0
8.1.

uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

podjęta 2019-03-26 12:22:33 Hinc Andrzej 0
8 f

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

podjęta 2019-06-12 10:20:34 Hinc Andrzej 0
8 e

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,

podjęta 2019-06-12 10:20:05 Hinc Andrzej 0
8 d

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie przy jeziorze Przywłóczno w 2019 roku

podjęta 2019-06-12 10:19:38 Hinc Andrzej 0
8 c

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Konarzyny obejmującego działki nr ewid. 485/1, 163/10, 292/2, 292/14, 292/17

podjęta 2019-06-12 10:19:03 Hinc Andrzej 0
8 b

wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

podjęta 2019-06-12 10:18:33 Hinc Andrzej 0
8 a

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie za 2018 rok

podjęta 2019-06-12 10:17:58 Hinc Andrzej 0
7.6

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2020

podjęta 2019-12-19 14:46:57 Urban Martyna 0
7.5

podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030

podjęta 2019-12-19 14:46:26 Urban Martyna 0
7.4

7.4 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kiszewa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

podjęta 2019-08-05 12:44:54 Hinc Andrzej 0
7.3

7.3 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Starej Kiszewie

podjęta 2019-08-05 12:43:26 Hinc Andrzej 0
7.2

7.2 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

podjęta 2019-08-05 12:41:25 Hinc Andrzej 0
7.1

7.1 przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

podjęta 2019-08-05 12:40:45 Hinc Andrzej 0
6.9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody użytkowania działki nr 314/14 położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny, będącej własnością Gminy Stara Kiszewa podjęta 2019-02-13 08:10:29 Hinc Andrzej 0
6.9

6.9 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa stanowiącej własność osoby fizycznej

podjęta 2018-12-20 14:03:00 Hinc Andrzej 0
6.9

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Kiszewa

podjęta 2019-10-24 11:44:00 Hinc Andrzej 0
6.8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - projekt złożony przez Klub Radnych na Plus podjęta 2019-02-13 08:09:59 Hinc Andrzej 0
6.8

6.9 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

podjęta 2018-12-20 14:02:19 Hinc Andrzej 0
6.8

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kiszewa

podjęta 2019-10-24 11:43:37 Hinc Andrzej 0
6.7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody o przedłużenie umowy dzierżawy nr 111/06/MR/2017 z dnia 14.12.2015 r. dla stacji bazowej części działki nr 375/1 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Kiszewa, będącej własnością podjęta 2019-02-13 08:09:24 Hinc Andrzej 0
6.7

6.7 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023

podjęta 2018-12-20 14:01:49 Hinc Andrzej 0
6.7

dopłaty do ceny 1 m³ ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców

podjęta 2019-10-24 11:43:10 Hinc Andrzej 0
6.7

wyrażenia woli wspólnej realizacji projektu pn.: ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od skrzyżowania z DW214 do km 1+960 Nowe Polaszki"

podjęta 2019-11-29 08:29:27 Urban Martyna 0
6.6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody użyczenia części działki nr 30/16 położonej w obrębie geodezyjnym Olpuch, będącej własnością Gminy Stara Kiszewa podjęta 2019-02-13 08:08:42 Hinc Andrzej 0
6.6

6.6 przyjęcia programu osłonowego Gminy Stara Kiszewa „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023

podjęta 2018-12-20 14:01:14 Hinc Andrzej 0
6.6

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 120/43 położonej w obrębie geodezyjnym Górne Maliki.

podjęta 2019-05-17 09:57:22 Hinc Andrzej 0
6.6

zmiany uchwały Nr XL/242/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Kiszewa na lata 2018 – 2025

podjęta 2019-10-24 11:40:55 Hinc Andrzej 0
6.6

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzelających schronienia osobom bezdomnym

podjęta 2019-11-29 08:29:07 Urban Martyna 0
6.5.

zmiany uchwały NR III/25/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Stara Kiszewa ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

podjęta 2019-02-13 11:24:22 Hinc Andrzej 0
6.5

6.5 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -dziennych domach

podjęta 2018-12-20 14:00:42 Hinc Andrzej 0
6.5

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów w obrębie Stara Kiszewa,

podjęta 2019-05-17 09:56:56 Hinc Andrzej 0
6.5

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej

podjęta 2019-08-22 15:36:09 Hinc Andrzej 0
6.5

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Olpuch
w Gminie Stara Kiszewa

podjęta 2019-10-24 11:40:25 Hinc Andrzej 0
6.5

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2020 w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

podjęta 2019-11-29 08:28:23 Urban Martyna 0
6.4. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie podjęta 2019-02-13 08:07:29 Hinc Andrzej 0
6.4

6.4 zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starej Kiszewie oraz trybu kwalifikowania uczestników

podjęta 2018-12-20 14:00:01 Hinc Andrzej 0
6.4

powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie,

podjęta 2019-05-17 09:56:32 Hinc Andrzej 0
6.4

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów

podjęta 2019-08-22 15:35:32 Hinc Andrzej 0
6.4

uchwalenia  podatków i opłat lokalnych

podjęta 2019-10-24 11:39:59 Hinc Andrzej 0
6.4

wyrażenia woli przystąpienia Gminy Stara Kiszewa do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

podjęta 2019-11-29 08:27:58 Urban Martyna 0
6.4

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenia aglomeracji Stara Kiszewa - Punkt dodatkowy

podjęta 2019-12-19 14:38:56 Urban Martyna 0
6.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa na 2019 r. podjęta 2019-02-13 08:07:09 Hinc Andrzej 0
6.3

6.3 utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starej Kiszewie

podjęta 2018-12-20 13:57:13 Hinc Andrzej 0
6.3

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2019

podjęta 2018-12-28 07:57:00 Hinc Andrzej 0
6.3

ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stara Kiszewa w 2019 roku

podjęta 2019-05-17 09:55:58 Hinc Andrzej 0
6.3

zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”

podjęta 2019-08-22 15:34:52 Hinc Andrzej 0
6.3

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

podjęta 2019-10-24 11:37:03 Hinc Andrzej 0
6.3

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

podjęta 2019-11-19 14:59:47 Hinc Andrzej 0
6.3

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o  zmianę urzędowej nazwy miejscowości ,,Chrósty" na ,,Nowa Kiszewa Chrósty"

podjęta 2019-11-29 08:27:27 Urban Martyna 0
6.3

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”

podjęta 2019-12-19 14:37:08 Urban Martyna 0
6.2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. podjęta 2019-02-13 08:06:31 Hinc Andrzej 0
6.2

6.2 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2019 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

podjęta 2018-12-20 13:55:30 Hinc Andrzej 0
6.2

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

podjęta 2018-12-28 07:56:20 Hinc Andrzej 0
6.2

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

podjęta 2019-05-17 09:55:16 Hinc Andrzej 0
6.2

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

podjęta 2019-08-22 15:34:10 Hinc Andrzej 0
6.2

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

podjęta 2019-11-19 14:59:24 Hinc Andrzej 0
6.2

przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

podjęta 2019-11-29 08:26:54 Urban Martyna 0
6.2

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok

podjęta 2019-12-19 14:36:35 Urban Martyna 0
6.11 - punkt dodatkowy

6.11 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kościerzyna realizację zadania pn. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I”

podjęta 2018-12-21 08:33:37 Hinc Andrzej 0
6.10

6.10 przyjęcia projektu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

podjęta 2018-12-20 14:04:00 Hinc Andrzej 0
6.10

podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stara Kiszewa (punkt dodatkowy)

podjęta 2019-10-24 11:44:52 Hinc Andrzej 0
6.1. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028 podjęta 2019-02-13 08:05:55 Hinc Andrzej 0
6.1

6.1 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

podjęta 2018-12-20 13:53:46 Hinc Andrzej 0
6.1

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028, 

podjęta 2019-05-17 09:54:34 Hinc Andrzej 0
6.1

przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

podjęta 2019-08-22 15:33:32 Hinc Andrzej 0
6.1

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

podjęta 2019-10-24 11:35:41 Hinc Andrzej 0
6.1

zmiany uchwały Rady Gminy Stara Kiszewa Nr XII/74/2019 z dnia 25 października 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

podjęta 2019-11-19 14:58:50 Hinc Andrzej 0
6.1

 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

podjęta 2019-11-29 08:25:44 Urban Martyna 0
6.1

wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2019 rok

podjęta 2019-12-19 14:36:09 Urban Martyna 0
6 f

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kiszewa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

podjęta 2019-06-12 10:17:26 Hinc Andrzej 0
6 e

podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok

podjęta 2019-06-12 10:16:57 Hinc Andrzej 0
6 c

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kiszewa wotum zaufania

podjęta 2019-06-12 10:16:03 Hinc Andrzej 0
5.9

Uchwała w sprawie powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

podjęta 2018-11-28 09:33:42 Hinc Andrzej 0
5.8

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Infrastruktury.

podjęta 2018-11-28 09:32:55 Hinc Andrzej 0
5.7

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

podjęta 2018-11-28 09:31:46 Hinc Andrzej 0
5.6

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

podjęta 2018-11-28 09:30:58 Hinc Andrzej 0
5.5

Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz ustalenia jej składu  osobowego

podjęta 2018-11-28 09:29:29 Hinc Andrzej 0
5.4

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji  Gminy

podjęta 2018-11-27 15:31:00 Hinc Andrzej 0
5.3

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz   ustalenia jej składu   osobowego

podjęta 2018-11-27 15:30:35 Hinc Andrzej 0
5.2

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

podjęta 2018-11-27 15:30:14 Hinc Andrzej 0
5.16

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

podjęta 2018-11-28 09:40:00 Hinc Andrzej 0
5.15

Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych gminy Stara Kiszewa

podjęta 2018-11-28 09:38:47 Hinc Andrzej 0
5.14

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

podjęta 2018-11-28 09:37:58 Hinc Andrzej 0
5.13

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na  obszarze Gminy Stara Kiszewa

podjęta 2018-11-28 09:37:11 Hinc Andrzej 0
5.12

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

podjęta 2018-11-28 09:35:49 Hinc Andrzej 0
5.11

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kiszewa

podjęta 2018-11-28 09:35:04 Hinc Andrzej 0
5.10

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

podjęta 2018-11-28 09:34:24 Hinc Andrzej 0
5.1

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa oraz ustalenia jej składu osobowego

podjęta 2018-11-27 15:27:37 Hinc Andrzej 0
4.2

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok

podjęta 2018-12-30 17:52:11 Hinc Andrzej 0